Mezinárodní přehlídka studentských prací  -  Cena  Profesora  Jindřicha  Halabaly

V říjnu roku 2004 uspořádala Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu, katedra Designu nábytku a dřevařských výrobků společně s Dřevařským kongresem ZSVTS Zvolen 5. mezinárodní sympózium nazvané Nábytok 2004. Na tomto sympoziu byl slavnostně vyhlášen 1. ročník soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“. Při vší úctě k celoživotnímu dílu této osobnosti česko-slovenského dřevařského školství byl při příležitosti 100 letého výročí Halabalova narození vypracován statut „Ceny profesora Jindřicha Halabaly“, který byl schválen vědeckou radou DFTU ve Zvoleni a vědeckou radou LDF Mendelovy univerzity v Brně.

Cena je udělována v kategorii:

  1. Design nábytku - klauzurní práce
  2. Design nábytku - závěrečné práce
  3. Design interiéru - klauzurní práce
  4. Design interiéru - závěrečné práce
  5. Design nábytku a interiéru - kategorie střední školy

„Cena profesora Jindřicha Halabaly“ je každoročně udělována studentům vysokých škol v České a Slovenské republice, nebo jiné zemi EU za nejlepší semestrální projekty v oblasti designu nábytku a interiéru.

14. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.

Soutěž je pod záštitou doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., (vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF, Mendelovy univerzity v Brně), doc. akad. soch. René Baďury, (vedoucím Katedry designu nábytku a dřevařských výrobků, Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu) a synů Prof. Jindřicha Halabaly. Odborným garantem soutěže pro rok 2018 byl jmenován doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a kurátorem výstavy doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

K účasti budou přizvány školy vyučující produktový a interiérový design. V soutěži se hodnotí jen kompletní projekt, který musí být odevzdaný kurátorovi soutěže dle podmínek pro daný ročník.

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou, kterou jmenuje děkan pořádající univerzity. Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kolech. První kolo hodnocení proběhne na základě zaslaných elektronických podkladů odbornou porotou složenou ze zástupců jednotlivých škol a významných institucí v termínu 10. 9 - 25. 9. 2018. Studenti, jejichž práce budou kladně hodnoceny porotou v elektronickém hodnocení, budou následně vyzváni, aby v termínu mezi 15. 10. – 31. 10. 2018 dodali své práce k vystavení. Vybrané práce budou předvedeny veřejnosti v krásném prostředí Místodržitelského paláce v Brně, v termínu 9. 11. - 25. 11. 2018. Zde před zahájením výstavy proběhne druhé kolo hodnocení již za účasti odborné poroty. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích, budou vyhlášeny předsedou komise na vernisáži dne 8. 11. 2018 v 15 hod.

 

International show of student work - the Price of Professor Jindřích Halabala

In October 2004 held Wood Technology Faculty of the Technical university in Zvolen, department of Design Furniture and Timber products, together with Timber congress ZSVTS Zvolen 5. the international symposium entitled Furniture 2004. In this symposium was officially declared  "Price professor Jindřich Halabala", first annual competition of student works.

With all due respect to the lifelong part of this personality the Czech-Slovak forestry education was on the occasion of the 100 year anniversary of the Halabala  birth drafted the statute of the "Prices of of professor Jindřich Halabala",which was approved by the scientific council DFTU in the Elected and the scientific council LDF Mendel university in Brno.

 The prize is awarded in the category:

  1. Design of furniture – thesis of the summary of work
  2. Design of furniture – thesis of  the final work
  3. Interior Design – thesis of the summary of work
  4. Interior Design - thesis of the final work
  5. Design of furniture and interior  - the category of High school 

"The price of professor Jindřich Halabala" is awarded annually to students of University in the Czech and Slovak republic, or other EU country for the best semester projects in the field of design of furniture and interior design.

14. the annual competition will take place according to its status in Brno. Patronage of the competition takes the rector of the Mendel university in Brno, the dean of the LDF Mendel university in Brno and the Cluster of Czech furniture manufacturers.

The contest is under the auspices of doc. Ing. Jiří Tauber, Ph. D. (head of the Institute of Furniture, Design and Habitations, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel university in Brno), doc. akad. soch. Rene Baďura, (head of the Department of Furniture Design and Wood products, Wood technology faculty, Technical university in Zvolen) and the sons of Prof. Jindřich Halabala. The professional guarantor of the competition for 2018 has been appointed doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph. D. and curator of the exhibition Ing. Jiří Tauber, Ph. D. 

It will be invited to participate schools teaching product and interior design. The competition evaluates only complete the project, which must be surrendered to the curator of the competition according to the conditions  for that year.

Submitted works will be evaluated by a professional jury appointed by the dean of the hosting university. Evaluation of the competition will be conducted in two rounds. The first round of evaluation will take place on the basis of the transmitted electronic documents a professional jury composed of representatives of individual schools and major institutions in term 10. 9 - 25. 9. 2018.

Students whose work will be positively assessed by the jury in the electronic evaluation, will be subsequently invited on 5. 11. 2018 from 12 to 5 p. m. and they delivered their work to the exposure.

The selected work will be presented to the public in the beautiful surroundings of the Governor's palace in Brno, in the term 9. 11. 2018 - 25. 11. 2018. Here before the opening of the exhibition will take place the second round evaluation already with the participation of the expert jury. The results of the competition in individual categories, will be announced by the commission president at the opening 8. 11. 2018 in 15 hours.