Mezinárodní přehlídka studentských prací  -  Cena  profesora  Jindřicha  Halabaly

 

V říjnu roku 2004 uspořádala Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu, katedra Designu nábytku a dřevařských výrobků společně s Dřevařským kongresem ZSVTS Zvolen 5. mezinárodní sympozium nazvané Nábytok 2004. Na tomto sympoziu byl slavnostně vyhlášen 1. ročník soutěže studentských prací „Cena profesora Jindřicha Halabaly“. Při vší úctě k celoživotnímu dílu této osobnosti česko-slovenského dřevařského školství byl při příležitosti 100 letého výročí Halabalova narození vypracován statut „Ceny profesora Jindřicha Halabaly“, který byl schválen vědeckou radou DFTU ve Zvoleni a vědeckou radou LDF Mendelovy univerzity v Brně.

 

Cena je udělována v kategorii:

Design nábytku - klauzurní práce

Design nábytku - závěrečné práce

Design interiéru - klauzurní práce

Design interiéru - závěrečné práce

Design nábytku a interiéru - kategorie střední školy

 

16. ročník soutěže proběhne dle jejího statutu v Brně. Záštitu nad soutěží přebírá rektor Mendelovy univerzity v Brně, děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně a Klastr českých nábytkářů.

Soutěž je pod záštitou doc. Ing. Jiřího Taubera, Ph.D., (vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení, LDF, Mendelovy univerzity v Brně), doc. akad. soch. René Baďury, (vedoucím Katedry designu nábytku a dřevařských výrobků, Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu) a synů Prof. Jindřicha Halabaly. Odborným garantem soutěže pro rok 2020 byl jmenován doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. a kurátorem výstavy doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

K účasti budou přizvány školy vyučující produktový a interiérový design. V soutěži se hodnotí jen kompletní projekt, který musí být odevzdaný kurátorovi soutěže dle podmínek pro daný ročník.

Přihlášené práce budou hodnoceny odbornou porotou. Vyhodnocení soutěže bude probíhat ve dvou kolech. První kolo hodnocení proběhne na základě zaslaných elektronických podkladů odbornou porotou složenou ze zástupců jednotlivých středních a vysokých škol a významných institucí v 1. polovině měsíce září 2020.

Studenti, jejichž práce budou kladně hodnoceny porotou v elektronickém hodnocení, budou následně vyzváni, aby v termínu mezi 12. 10. – 16. 10. 2020 dodali své práce k vystavení na adresu Mendelovy univerzity v Brně. Případně bude možné je předat i při instalaci výstavy dne 19. 10. 2020 do Místodržitelského paláce v Brně. Bližší pokyny budou vypsány v e-mailu určeném vybraným autorům.

Vybrané práce budou předvedeny veřejnosti v krásném prostředí Místodržitelského paláce v Brně, v termínu 23. 10. - 8. 11. 2020. Zde před zahájením výstavy proběhne druhé kolo hodnocení za účasti odborné poroty. Výsledky soutěže v jednotlivých kategoriích, budou vyhlášeny předsedou komise na vernisáži dne 4. 11. 2020 v 15 hod.


International show of student work - the Prize of Professor Jindřích Halabala

 

In October 2004 there was organized the 5th the international symposium called Furniture 2004. It was held by the Faculty of Wood Technology of the Technical university in Zvolen, department of Furniture design and Timber products, together with Timber congress ZSVTS Zvolen. The first year of  "The Prize of professor Halabala" was officially declared at this symposium.

In honor for the lifelong work of professor Halabala, important czecho-slovak figure in wood industry, there was created status of "The Prize of professor Halabala" due to the 100th anniversary from the birth of Habala. It was approved by the scientific council DFTU in the Elected and the scientific council LDF Mendel university in Brno.

 The prize is awarded in following categories:

1.        Design of furniture – semester work

2.        Design of furniture – final thesis

3.        Interior Design – semester work

4.        Interior Design - final thesis

5.        Design of furniture and interior  - High school category

16th year of the competition will take place according to its status in Brno. Patronage of the competition takes the rector of the Mendel university in Brno, the dean of the LDF Mendel university in Brno and the Cluster of Czech furniture manufacturers.

The contest is under the auspices of doc. Ing. Jiří Tauber, PhD. (head of the Department of Furniture, Design and Habitat, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno), doc. akad. soch. Rene Baďura, (head of the Department of Furniture Design and Wood products, Faculty of Wood Technology, Technical University in Zvolen) and the sons of Prof. Jindřich Halabala. The professional guarantor of the competition for 2020 has been appointed doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD. and curator of the exhibition Ing. Jiří Tauber, PhD.

Schools teaching furniture and interior design will be invited for the participation in this competition. Only completed projects are accepted for the competition according to the requirements of this year’s competition.

Submitted work will be evaluated by a professional jury appointed by the dean of the hosting university. Evaluation of the competition will be conducted in two rounds. The first round of the evaluation will be done according to subscribed electronic documents by a professional jury composed of representatives of individual schools and major institutions in the first half of September.

Students whose work will be positively assessed by the jury in the electronic evaluation, will be subsequently asked to deliver their work for the exhibition  between the 12th October until the 16th October 2020 to the Mendel University in Brno. It will also be possible to deliver their work during the installation of the exhibition on the 19th October 2020 to the Governor’s palace of Moravian gallery in Brno. More information will be send by email to the authors of selected work.

The selected work will be presented to the public in the beautiful surroundings of the Governor's palace in Brno, between the 23rd October- 8th November 2020. Before the opening of the exhibition there will be the second round of the evaluation with the participation of the expert jury. The results of the competition in individual categories, will be announced by the president of the jury at the opening on the 4th November 2020 at 3 p.m.