Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020“ se letos z důvodů pandemie COVID neuskutečnila klasickou formou v Místodržitelském paláci v Brně, ale byla nahrazena formou on-line přenosu. A to jak představení vybraných vítězných prací, tak i doprovodné odborné sympózium, které slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházelo.

Sympozium, jenž se uskutečnilo 4. 11. 2020 od 9.00 hod, bylo vysíláno on-line přenosem. Přednášející a posluchači byli vzájemně propojeni pomocí platformy MS Taems. Na sympózium následně navázalo slavnostní vyhlášení výsledků.

Přivítání hostů

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - MENDELU, vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení

 Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. - Klastr českých nábytkářů, družstvo 

1. Blok přednášek - na téma „Vývoj nábytkářského průmyslu“

K odkazu Jindřicha Halabaly - PhDr. Dagmar Koudelková - Masarykova univerzita, Národní centrum nábytkového designu, o. p. s. 

Design jako smysl existence vesmíru - doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. - MENDELU, Ústav nábytku, designu a bydlení 

Nábytek z pohledu soudního znalce - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký - MENDELU, Ústav nábytku, designu a bydlení

Odpočinek při bdění i snění a čalouněný sedací a lehací nábytek - Ing. Helena Prokopová - Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

Co přinesl Kolín 2020 - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. - MENDELU, Ústav nábytku, designu a bydlení

2. Blok přednášek zástupců VŠ - na téma „Škola a student“

Hybridnosť v dizajne - Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - Technická univerzita vo Zvolene (Slovensko)

Škola versus firma - doc. Ferdinand Chrenka, ak. soch. - VŠVU v Bratislave (Slovensko)

MENDELU and FH Salzburg: more than a fruitful cooperation at institutional level - Mag. Ulrike Szigeti, Vice-Rector, Fachhochschule Salzburg (Rakousko)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže


This year's competition, "The Prize of Professor Halabala" will not be held at the Governor's Palace (Moravian Gallery in Brno) due to the current situation. Presentation of selected winning works, as well as an accompanying professional symposium, which will precede the ceremonial announcement of the competition results. The symposium will take place on November 4, 2020 from 9.00 am, from which there will be a live online broadcast and will be connected to other external lecturers and listeners via MS Taems. The symposium will be followed by a ceremonial announcement of the results.

Symposium schedule -  The Prize of Professor Halabala 2020

Welcoming guests

doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. - MENDELU, Head of Department of Furniture, Furniture Design and Habitation

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. - Cluster of Czech Furniture Manufacturers

1.Block of lectures with topic of “the development of furniture industry”

To the legacy of Jindřich Halabala - PhDr. Dagmar Koudelková - Masryk University, National Center for Furniture Design

Design as the meaning of the existence of the universe - doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D. - MENDELU, Department of Furniture, Furniture Design and Habitation

Furniture from the perspective of a forensic expert - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký - MENDELU, Department of Furniture, Furniture Design and Habitation

Relaxation during waking and dreaming and upholstered seating and reclining furniture - Ing. Helena Prokopová - Guild of upholsterers and decorators and carpenters

What Cologne 2020 brought - doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. - MENDELU, Department of Furniture, Furniture Design and Habitation

2. Block of lectures with the topic of “school and student”

Hybridity in design - Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. - Technical University in Zvolen (Slovakia)

School versus company - doc. Ferdinand Chrenka, ak. soch. - The Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (Slovakia)

MENDELU and FH Salzburg: more than a fruitful cooperation at institutional level - Mag. Ulrike Szigeti, Vice-Rector, Fachhochschule Salzburg (Austria)

Ceremonial announcement of the competition results


Podrobný program.