Design víceúčelové modulární stavby - Lighthouse Koma


Adéla Bačová    

Studijní obor: Průmyslový design

Název vysoké školy: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

Vedoucí pedagog: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Lighthouse Koma je typickým příkladem pop-up architektury. Víceúčelová modulární stavba, kterou je možné rozebrat a převézt na jiné místo. Díky tomu vzniká unikátní variabilní prostor, který je schopen plnit požadavky různých kulturních akcí, pop-up kaváren, dočasných prodejen nebo galerií. Minimalistická podoba exteriéru je promítnuta i do vnitřních prostor, které jsou navrženy citlivě, tak aby nebyla narušena variabilita prostoru. Interiér je definován černobílými barvami a masivním dřevem, které interiér příjemně otepluje. Černá bezrámová okna poskytují ničím nerušený výhled a umožňují absenci dodatečného stínění . Domina ntním prvkem interiéru se stal bar s přírodním organickým dekorem, frézovaným do překližky, který vstupuje do kontrastu s černým křížovým osvětlením a ryze geometrickým rázem celé stavby.


Remeselné postupy v hrnčiarstve aplikované v dizajne interiéru.


Olha Boridko    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Anton Stolár, ArtD.

Atelier zameraný na hlinu a ručnú výrobu.Koncept práce aplikuje technologické postupy používané v hrnčiarstve pri realizácii architektonických a interiérových prvkov.


Ekologické bývanie


Katarína Csúzová    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Náplň bakalárskej práce sa v prvom, ale neposlednom rade opiera predovšetkým o Matku prírodu, ako najzákladnejšiu zložku a najsilnejšiu víziu v našom živote, bez ktorej by sme prakticky nemohli existovať. Uctieva ju a rešpektuje každou svojou podstatnou časťou a to tak, že jej význam kladie na absolútny piedestál nielen v rámci tvorby samotného interiérového dizajnu, ale i v rámci architektúry a lokality, v ktorej vznikla. Z hľadiska prostredia sa viaže k snahe o vytvorenie komunitného ekologického bývania na bio farme v Hrubom Šúre, ktorá by svojou podstatou poskytla svojim členom systém obytných priestorov pre potreby prechodného bývania. Vzhľadom na to, že sa prevádzkovatelia farmy angažujú predovšetkým na výstavbe Fullerovych geodetických mikropriestorov, sa ciele práce opierajú o návrh práve spomínaného typu bývania, ktorý by svojim užívateľom poskytol plnohodnosť v každom ohľade a prispôsobil by sa tak i aktivite samotnej farmy. Cieľom je teda poskytnúť taký návrh mikropriestoru geodetickej architektúry, ktorý ponúka zvolenej cieľovej skupine všetky funkčné, ergonomické, ekologické či estetické aspekty interiéru, fungujúce svojou podstatou jedine v súlade s prírodnými stratégiami a zákonitosťami. Vytvoriť medzi lokalitou, architektúrou a interiérom pozitívnu energiu a harmóniu, kde nájdu užívatelia predovšetkým psychické potešenie zo života, definujúce ekológiu ako stav duše. Navrhnúť milovníkom prírody a jej ochrany oázu pokoja a v konečnom dôsledku vniesť prírodu a organiku i do samotného priestoru a vštiepiť mu punc života.


The Good Made


Paige Erno

Studijní obor: Interior Design and Fine Arts

Název vysoké školy: Louisiana State University

Vedoucí pedagog: T.L. Ritchie

My senior thesis is an adaptive reuse and multi-functional space serving as a maker's community focused on the importance of craft and technology and how it relates to good, design. The space will allow makers, designers, artists, and thinkers to design from start to finish, as well as educate the public about what good design entails. It will provide areas of rentable office space and co-working, workshops and rentable studio space entralized in wood, metal, upholstery, ceramics, glass, printmaking, weaving, and jewelry, as well as a communal living and presentation space. Marketing and retail space will be present in a public cafe/coffee bar and a centralized showroom/gallery.


Štýlové obdobia v dizajne a architektúre - interpretácia - Priestorový zážitok ako inšpirácia dizajnéra


Petra Jašicová    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. arch. Martin Somora, M. arch.

Ústrednou témou tejto diplomovej práce je poskytnúť inovatívny koncept vybraných priestorov bratislavského krematória, lokalizovanom v Záhorskej Bystrici. Pretavením osobnej skúsenosti a prežitia emotívnej a silnej architektúry počas štúdia v zahraničí dosiahnuť nový obal interiéru, ktorý počas procesu smútočného obradu umožní prítomným hosťom odľahčiť zložitú a náročnú situáciu, doplnenú o hlboký, zmyslový a vnútorný emočný prežitok. Transformácia vybraných priestorov zvoleného objektu zahŕňa predovšetkým rekonštrukciu vertikálnych a horizontálnych plôch miestností s čiastočnými architektonickými zásahmi s ohľadom na pôvodný charakter a kvalitu architektúry stavby. Práca sa stáva zároveň pretavenou myšlienkou študenta dizajnu, ktorý silne ovplyvnený a inšpirovaný architektúrou v zahraničí má nutkanie vložiť toto prežitie do emotívnej stavby, ku ktorým objekt krematória jednoznačne patrí. Poskytuje tak inšpiráciu a možné inovatívne riešenie priestorov bratislavského krematória.


PÔVODNÉ UMENIE SLOVENSKA


Nikola Lazurová    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Mgr. art. Katarína Boborová, ArtD., Ing. Iveta Melicherčíková

Táto bakalárska práca sa venuje vytvoreniu návrhu na rekonštrukciu zrubovej stavby, ktorá slúži ako víkendový dom pre mladý manželský pár. Práca sa zameriava na skúmanie spôsobu života našich predkov a ich kultúry bývania. Hlavný dôraz sa kladie na dôkladné poznanie používaných materiálov a techník na ich spracovanie a ich následné pretavenie do objektu, dizajnu s ohľadom na súčasné potreby a štandardy v interiérovom dizajne. Návrh sa sústreďuje na lokálne znaky a ich pretransformovanie do dizajnu. Nosným prvkom interiéru je štylizovaný ornament zo Šarišského regiónu, ktorý sa do interiéru prenáša v podobe maľovaného či reliéfneh o dekoru . Návrh je okrem iného postavený aj na detailoch, ktoré majú v prvom rade dekoračnú funkciu avšak ich pridanou hodnotou je zároveň funkčnosť. Okrem obnovenia funkčnosti stavby sa práca sústreďuje na prenesenie duchovných hodnôt minulosti do dnešnej doby pomocou vhodne a citlivo zvoleného dizajnu. Ideou bakalárskej práce je snaha zamyslieť sa nad dôležitosťou poznania tradičnej ľudovej kultúry a jej zachovania pre ďalšie generácie.


Minimálne bývanie pre maximálnu rodinu


Martina Maszticsová    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Témou zadanej bakalárskej práce je minimálne bývanie pre maximálnu rodinu. Ako vyplýva z názvu – jedná sa o malometrážne bývanie o rozlohe 34 m², určené pre plnohodnotné bývanie trojčlennej rodiny, situované v historickom centre hlavného mesta, Bratislava. Zariadenie interiéru by malo poskytovať dostatok priestoru na bežné aktivity a činnosti vykonávané v byte a zároveň poskytovať dostatok súkromia každému členovi domácnosti. Taktiež by pri vykonávaní rozličných aktivít nemalo dochádzať k vzájomnému rušeniu sa. Kapacita priestoru je určená prioritne pre tri osoby – matka, otec, dieťa, no pri navrhovaní bolo zohľadňované aj spoločenské žitie a prípadné návštevy r odiny &n dash; tzn., že po zmene základného rozloženia nábytku vzniká celkovo šesť plnohodnotných lôžok na spanie. Samozrejme by priestor nemal pôsobiť stiesnene a chladne, naopak by mal poskytovať pocit pokoja a farebnou paletou a využitím materiálov zároveň podporovať psychickú pohodu a zdravý rozvoj osobnosti.


Interier Single


Josef Řehák    

Studijní obor: Design nábytku

Název vysoké školy: Mendelova Univerzita v Brně

Vedoucí pedagog: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.

Jedná se o realizovaný návrh interieru rodinného domu v Kuřimi. Návrh zpracováva jednopodlažní bungalov přizpůsobený pro život jedné osoby. Použité materiály a tvarosloví se prolíná celým interierem. Hlavním materiálem je masivní dub a jiné materiály převážně v RAL odstínech pro vyzdvyžení přírodního materiálu. Interiér je již zrealizovaný. Součástí výstavy by proto měli být nejen vizualizace ale i reálné fotografie interiéru.


Biofília v priestore - ESET Virus Lab


Vanda Smreková    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Diplomová práca na tému Biofília v priestore sa venuje skúmaniu rôznych prírodných princípov a ich preklopeniu do oblasti interiérového dizajnu, pričom bolo stanovené zameranie sa na kancelárske priestory. Hlavným cieľom je predstaviť koncept dizajnu biofilného pracovného prostredia pre vírusové laboratórium softvérovej spoločnosti Eset. Práca najskôr predkladá teoretickú rovinu modelov biofilného zmýšľania dizajnéra a snaží sa nazerať na kancelárske mikroprostredie ako na samostatný organizmus alebo pracovnú krajinu. Zámerom praktickej časti je nájsť formu sémantiky, podčiarknutú zistenými poznatkami, pre vytvorenie priestoru s pozitívnym dopadom na ľudské blaho. Autorská časť predkladá po komunikácii s firmou Eset návrh usporiadania elipsovitého podlažia budovy Butterfly Karlín v Prahe. Riešenie sa snaží IT odborníkom pracujúcim vo virtuálnom svete umožniť spojenie so svetom reálnym. Výsledné výtvarno-technické riešenie je vyobrazené prostredníctvom vizualizácií vybraných častí objektu a výkresovej dokumentácie. Práca ako celok reaguje na zákonitosti, s ktorými sú ľudia intuitívne spätí a hovorí o dôležitosti a výhodách uplatňovania zásad prírody v neprírodnom prostredí.


Muzeum Velké Moravy v Lázních


Zuzana Šutvajová    

Studijní obor: Architektúra

Název vysoké školy: Vysoké Učení Technické, Brno, Fakulta Architektury

Vedoucí pedagog: MgA. Svatopluk Sládeček

Základná myšlienka konceptu je ukázať Veľkú Moravu zo všetkých uhlov. Okrem klasického predstavenia VM tu bude porovnanie so štádiom vývoja ostatných krajín, ukážky archeologických postupov a pohľad na Veľkú Moravu z výhliadkovej veže. Umiestneniehistorickej expozície do významnej funkcionalistickej stavby, ktorá skvelou fuchsovou architektúrou len podrháva vývoj našej vlasti. Ako pripomienka predchádzajúcej funkcie - Lázní, je tu kaviareň Bazén, ktorá sa priamo prepája s vonkajšou terasou, čím oživuje ulicu. Netradičná koncepcia múzea (zhora nadol) dopomáha plynulosti prehliadky. Začína na 3. poschodí, klasickou prezentáciou Veľkej Moravy, ponúka sa možnosť výhliadky na mesto a lokality s vizuálnym obrazom veľkomoravského vzhľadu územia. Nasleduje zostup do


Hľadanie vnútornej harmónie a pokoja prostredníctvom interiéru / učebňa pre deti s ADD a ADHD


Anita Urbánová    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Práca spracováva návrh voľnej učebne pre deti trpiace poruchou pozornosti v priestore Spojenej základnej školy internátnej Karola Supu v okresnom meste Lučenec. Neustáli vzrast počtu detí s poruchou správania prispel k multifunkčnému a multisenzorickému návrhu učebne. Cieľom práce bolo vytvoriť návrh interiéru učebne, pre deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, ktorá bude v súlade s odporúčaniami odbornej verejnosti k tejto problematike. Vytvoriť deťom priestor, v ktorom by sa mohli plne sústrediť na učivo počas hodiny, priestor bez rušivých prvkov, čo prispieva k zmierneniu deficitu v správaní. Priestor okrem vstupnej a výukovej časti, je obohatený aj o relaxačnú časť, s pridanou hodnotou, hydroponickým pestovaním rastlín. Tu dochádza k uvoľneniu vo forme vyjadrenia slobodného názoru, pričom existujú len myšlienky a voľný priestor, v ktorom sú vyjadrené. Priestor plný vnemov, ktorý zamestná všetky zmysly. Ďalším cieľom bolo odbúrať stereotyp školy a tak vytvoriť rodinnú atmosféru, kde si hravou formou osvoja praktické aj hygienické návyky. A tým kladne ovplyvniť prípravu do reálneho sveta, kde neplatia len naučené poučky, kde sú vedomosti rovnako dôležité


Vplyv zdravého stravovania na vizuálnu stránku interiéru


Veronika Vaníková    

Studijní obor: Dizajn nábytku a interiéru

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Ing. Iveta Melicherčíková

Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť interiér s prihliadnutím na zdravý životný štýl ľudí. Vytvorila som priestor, kde sa ľudia nie len naraňajkujú, ale aj naučia ako správne skladovať a využívať zdravé suroviny.Cieľom bolo naučiť ľudí, že jesť zdravo nie je také zložité, keď majú potrebné suroviny. Nakoľko súčasťou priestoru je aj záhrada, využila som pri navrhovaní aj fakt, že dopestované plodiny je možné zakúpiť na novo- vytvorenom farmárskom trhu. Pri zdravom stravovaní je dôležitá čerstvosť surovín. ́ ́Raňajkáreň ́ ́ bude spolupracovať aj s lokálnymi farmami a práve na tomto trhu si zákazníci môžu kúpiť zdravé suroviny na prípravu jedál, ktoré sa naučili počas školy varenia. Použitím prírodných materiálov v interiéri, naturálnej zelene – logicky podporujem myšlienku prirodzenosti a zdravého životného štýlu.


Raw day bistro


Laura Vonsová    

Studijní obor: Dizajn interiéru a nábytku

Název vysoké školy: Technická univerzita vo Zvolene

Vedoucí pedagog: Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

Koncept Raw day bistra vznikol ako bakalárska práca na tému Zviera v interiéri. Zviera je ponímané ako zviera v nás, inšpirované filozofiou Freuda a Maslowovou pyramídou. Inšpirácia sa odzrkadľuje v dispozičnom riešení, teda rozdelenie do zón Id, Ego, Super-ego. Hlavnou myšlienkou je harmonizovanie zvieracích pudov človeka prostredníctvom prírody. Prinavrátenie k ľudskej jednoduchosti cez surovú stravu. Pre lepšiu simuláciu prírody sa v interiéry zaoberám zobrazením vyjadrovacích prostriedkov vtáctva ako bydlo, škrupina, hniezdo, mreža. Harmonizácia sa stupňuje vďaka auditívnej nahrávke prebúdzajúceho lesa, teda zvuky vtáctva.